III sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2018-12-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

3.Przyjęcie Protokołu Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 listopada 2018 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr II/2018 z II sesj...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok wraz z autopoprawką

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie warunków i tr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Mie...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skierniewice oraz nadania jej statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 682/1 o powierzchni 0,1346 ha, położonej w obrębie 10, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Skierniewice do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Skierniewice wraz z autopoprawką”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

16.Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2019 roku.

17.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 20 listopada 2018 rokudo 10 grudnia 2018 roku.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i oświadczenia.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie sesji.