IV sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-01-24, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zmiana porządku obrad sesji - wprowadzen...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr III/2018 z III sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr III/2018 z III se...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Skierniewice wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki i Nowomiejską oraz linią kolejową PKP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Grabina i Fabryczną.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Trzcińskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Widok i Jasnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Działkowej i Nowobielańskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Trzcińską i Rawską.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Skierniewic (w organizacji) i Izby Historii Skierniewic w jedną instytucję pn. Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie połączenia sa...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dor...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2018 rok oraz planów pracy Komisji na 2019 rok.

Głosowanie (przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

20.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2018 rok.

21.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 grudnia 2018 rokudo 14 stycznia 2019 roku.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i oświadczenia.

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie sesji.