V sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-02-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

3.Przyjęcie Protokołu Nr IV/2019 z IV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/79/2014 Rady Miasta Skierniewice dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 670/1 o powierzchni 0,0110 ha i 670/2 o powierzchni 0,0110 ha, położonej przy ul. Brackiej i Paczkowskiego w Skierniewicach (obręb 8).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (zdjęcie projektu uchwały z porz ądku obr...)

14.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice za rok 2018.

15.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2018.

16.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 15 stycznia 2019 rokudo 18 lutego 2019 roku.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i oświadczenia.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie sesji.