VI sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-03-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

3.Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Skierniewice dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania wraz z autopoprawkami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia str...)Głosowanie (zdjęcie z porządku obrad)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice ( obszar ograniczony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego) uchwalonego uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej.

Głosowanie (w sprawie nieuwzględnienia przez Radę Mi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Gajowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Waryńskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Łącznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Waryńskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Podchorążych, Ułańską, Powstańców Warszawy i Kosynierów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpiel...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pomnika Jana Leona Kozietulskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu do...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Sp. z o.o.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Zakład Utrzymania Miasta” Spółka z o.o. w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wk...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 227 o powierzchni 0,1342 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach, stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

27.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

28.Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXXIX/81/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia na terenie Gminy Miasto Skierniewice działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” za rok 2018.

29.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 lutego 2019 rokudo 18 marca 2019 roku.

30.Interpelacje i zapytania radnych.

31.Wolne wnioski i oświadczenia.

32.Sprawy różne.

33.Zamknięcie sesji.