VII sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-04-25, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zmiana porządku obrad sesji- wprowadzeni...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 marca 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z VI sesj...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Skierniewic (w organizacji).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Skierniewice, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1650/2 o powierzchni 0,1973 ha, położonej przy ul. Działkowej 1 w Skierniewicach (obręb 3).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 551/5 o powierzchni 0,0095 ha, położonej w obr. 10 przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/10 o powierzchni 0,3696 ha, położonej przy ul. Podleśnej 23 w Skierniewicach (obręb 15).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 50/1 o powierzchni 0,0104 ha, położonej w cbr. 16 przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2019-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zas...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Progr...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

22.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

23.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Skierniewice za rok 2018.

24.Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Skierniewice za rok 2018.

24.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku.

25.Interpelacje i zapytania radnych.

26.Wolne wnioski i oświadczenia.

27.Sprawy różne.

28.Zamknięcie posiedzenia.