IX sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-06-27, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zmiana porządku obrad sesji- wprowadzeni...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2019 z VIII...)

4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2018.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opł...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 647/1 o powierzchni 1,0677 ha, położonej w obrębie 3, przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału 2/3 w nieruchomości oznaczonej numerem działki 36/2 o powierzchni 0,0314 ha, położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerami działek 758/62, 758/63, 758/73, 758/77, 785/75 i 758/79 o łącznej powierzchni 0,3277 ha, położonej w rejonie ul. Skłodowskiej i Brzechwy w Skierniewicach (obręb 3).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 300 o powierzchni 0,6882 ha, położonej przy ul. Łowickiej w Skierniewicach (obręb 19).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym.

Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (nieuwzględnienia przez Radę Miasta Skier...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Mazowieckiej i Unii Europejskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

25.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku.

26.Interpelacje i zapytania radnych.

27.Wolne wnioski i oświadczenia.

28.Sprawy różne.

29.Zamknięcie sesji.