XI sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-08-29, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zmiana porządku obrad sesji- wniosek o z...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z IX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku oraz Protokołu Nr X/2019 z X sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 lipca 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z IX sesj...)Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr X/2019 z X sesji...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 – 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/1 o powierzchni 0,3359 ha, położonej przy ul. Trzcińskiej w Skierniewicach (obręb 6).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/53 o powierzchni 1,7730 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulicy Władysława Stanisława Reymonta).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar położony pomiędzy ulicą: Józefa Poniatowskiego i rzeką Łupią.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Trzcińską i Rawską, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/115/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 września 2008 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w roku 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielania do...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach i nadania mu statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Skierniewicach na obszarach powiatów: skierniewickiego, miasta Skierniewice, brzezińskiego, łowickiego, rawskiego i żyrardowskiego za rok 2018.

20.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 czerwca 2019 rokudo 6 sierpnia 2019 roku.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski i oświadczenia.

23.Sprawy różne.

24.Zamknięcie sesji.