XII sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-09-18, godz. 17:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/10/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Skierniewice wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie sakralnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą wpisanym do rejestru zabytków w roku 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielania do...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski i oświadczenia.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie sesji.