XIII sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-10-17, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (zmiana porządku obrad sesji- wniosek Zas...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr XI/2019 z XI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 roku oraz Protokołu Nr XII/2019 z XII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 18 września 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr XI/2019 z XI sesj...)Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr XII/2019 z XII se...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia ka...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (Powołania Komisji Skrutacyjnej. )Głosowanie (Przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawi...)Głosowanie (Przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawi...)Głosowanie (Przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Waryńskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice zlokalizowany w rejonie ulicy Feliksów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 201/3 o powierzchni 0,0183 ha, położonej przy ul. Wodnej w Skierniewicach (obręb 9).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 605/1 o powierzchni 0,0089 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Skierniewicach (obręb 10).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 370/6 o powierzchni 0,0332 ha, położonej w obrębie 9 przy ul. Kozietulskiego 20 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Skierniewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/89/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (zamknięcie dyskusji)

28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wa...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2022+”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w mieście Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na...)

32.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

37.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

38.Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2019 roku.

39.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.

40.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 7 sierpnia 2019 rokudo 30 września 2019 roku.

41.Interpelacje i zapytania radnych.

42.Wolne wnioski i oświadczenia.

43.Sprawy różne.

44.Zamknięcie sesji.