XV sesja Rady Miasta Skierniewice

w dniu 2019-12-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uwagi do porządku dziennego.

Głosowanie (wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)

3.Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 z XIV se...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia roku 2020 Rokiem Jubileuszu 300- lecia Kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rok...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w skła...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz z autopoprawką.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Skierniewicach na ul. Jana Kilińskiego 9 w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przek...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Mie...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2020 roku.

21.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 listopada 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i oświadczenia.

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie sesji.